مصارف نانوسیل در بسته بندی تخم مرغ

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در بسته بندی تخم مرغ

باکتری سالمونلا یکی از مشکل زاترین باکتری هایی است که می تواند برای مدت طولانی در سطح خارجی پوسته تخم مرغ زنده مانده و متعاقباً سبب آلوده شدن و در نهایت بیماری افرادی شوند که به آن دست می زنند. از جمله انتظارات بهداشتی از صنایع بسته بندی تخم مرغ آن است که میزان حضور این باکتری در سطح تخم مرغ را به حداقل برسانند تا مانع از انتقال آن به مصرف کننده شوند. در حالت عادی تخم مرغ ها با آب شسته می شوند اما این امر به تنهایی برای کنترل باکتری سالمونلا کافی نمی باشد. با استفاده از نانوسیل و افزودن آن به آب شستشو کلیه باکتری های سطح تخم مرغ از بین می روند. با توجه به اینکه نانوسیل فاقد هرگونه ماده سمی و شیمیایی می باشد، لذا می توان آب شستشو را جمع آوری کرده و مجدداً با افزودن مقدار کمی از نانوسیل آن را مورد استفاده قرار داد. نانوسیل غیر سمی بوده و از طرف دیگر توان عبور از جداره پوسته تخم مرغ را نیز ندارد.