مصارف نانوسیل در بهداشت سطوح

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در بهداشت سطوح

یکی از کاربردهای نانوسیل ضدعفونی سطوح می باشد. این مورد بخصوص در رابطه با سطوحی که در تماس با مواد غذایی نظیر آشپزخانه های منازل، کارخانجات فرآوری گوشت و آشپزخانه های صنعتی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. سطوح بهداشتی نظیر توالت ها(اعم از منازل و عمومی) و یا میزهای رستوران ها، سطوح بیمارستان ها نیز با استفاده از نانوسیل به خوبی ضدعفونی می شوند.استفاده از نانوسیل برای نظافت سطوح در منازلی که درآنجا از حیوانات خانگی نگهداری می شود ، سبب از بین رفتن میکروبهای بیماریزا و در نتیجه افزایش سطح بهداشت عمومی خانواده می گردد.