مصارف نانوسیل در بهداشت پوست

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در بهداشت پوست

با توجه به رويارويي غير منتظره بشر با جنبه‌هاي جديد و تهديدات و مشكلات ناشي از ميكرو ارگانيسم هاي پاتوژن و مقاوم در جامعه ، صنعت ، بهداشت و پزشكي و .... لزوم دستيابي به تركيبات ضد عفوني كننده موثرتر و كاراتر از تركيبات معمول مصرفي امروزي بيش از پيش خود نمايي مي نمايد. تركيبات ضد عفوني كننده مدرن و جديد ضمن مطابقت با استاندارد هاي كيفي مي بايد به طور موثري بر طيف وسيعي از ميكرو ارگانيسم ها از قبيل انواع باكتري ها و قارچ ها ، مخمرها ، ويروس ها موثر بوده و كمترين ميزان عوارض جانبي سوء را بروي سلامت فرد مصرف كننده بر جاي بگذارد امروزه مسئله ايمني مصرف فرآورده هاي ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك موضعي فراتر از حداقل سميت حاد و تحت حاد فرآورده مورد نظر بوده و حساسيت زايي و تحريك كنندگي پوستي وموضعي و نهايتاً خطرات اكولوژيك فرآورده مورد نظر را نيز در بر مي گيرد. نكته نهايي كه در زمينه معرفي تركيبات و فرآورده هاي آنتي سپتيك نوين بايد مورد توجه و اهميت قرار گيرد بحث عدم ايجاد مقاومت هاي ميكروبي ناشي از مصرف دراز مدت فرآورده هاي آنتي سپتيك موضعي مي باشد با توجه به مطالب مقدماتي عنوان شده يكي از راه حل هاي مورد توجه محافل علمي و تحقيقاتي ميكروبي تركيب مواد شناخته شده و معمول ضد ميكروبي و استفاده از اثرات سينرژيستيك بين آنها به منظور دستيابي به فرمولاسيون هاي جديد و كار آمد مي باشد. در خصوص محاسن و مزاياي كاربرد فرمولاسيون هاي آنتي سپتيك تركيبي مي توان به مطالب زير به اختصار اشاره نمود:
1- وسعت بخشيدن به طيف اثر ضد ميكروبي هر يك از اجزاء متشكله و همچنين پوشاندن GAP ها و وقفه هاي موجود در طيف اثر بخشي هر يك از آنها
2- كاهش دادن ريسك يا خطر مواجهه با بروز مقاومت هاي ميكروبي پيش رونده ناشي از هر يك ازاجزاء متشكله به تنهايي
3- كاهش دادن ميزان مواد موثر مورد نياز و در نتيجه كاهش عوارض جانبي و تحريكات و حساسيت هاي مربوطه از طرفي و كاهش خطرات اكولوژيك مربوطه از طرف ديگر
شركت داروسازي كيميا فام در همين راستا به منظور دستيابي به يك فرمولاسيون تركيبي آنتي سپتيك موثر ، كارآمد و ايمن كه در حداقل زمان ممكنه (30 ثانيه ) توانايي اثر بخشي بعنوان آنتي سپتيك موضعي جهت ضد عفوني موضع جراحي يا تزريق را داشته باشد، موفق به ارائه يك محصول ابداعي و نوين با نام تجاري نانوسیل گرديده است .