مصارف نانوسیل در پساب

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در پساب

استفاده از روشهای متداول نظیر کلرزنی برای گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب، بدلیل مشکلات محصولات جانبی گندزدایی و خطراتی که این محصولات برای سلامت انسان و محیط زیست دارند باعث شده است تا تحقیقات برای پیدا کردن مواد گندزدای جدیدی که توانایی رقابت با روشهای قبلی را از همه جهات داشته باشد ادامه پیدا کند. در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی ترکیبات متعددی از پراکسید هیدروژن برای گندزدایی پساب تاسیسات تصفیه خانه ها انجام شده است. در این رابطه استفاده از نانوسیل بعنوان یک جایگزین مناسب به جای شیوه مرسوم کلرزنی مورد مطالعه قرار گرفته ،چرا که استفاده از نانوسیل از یک طرف همانند کلر توانایی ایجاد باقیمانده آزاد پس از عمل گندزدایی را دارد. که این امر یکی از مزایای عمده این ماده نسبت به سایر گندزداها نظیر اشعه اولتراویوله می باشد. و از طرف دیگر، تولید محصولات جانبی بی خطر برای انسان و محیط زیست می باشد.