مصارف نانوسیل در استخر

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در استخر

گستره وسيعي از ميكروارگانيسمها مي توانند در آب و محيط استخر وجود داشته باشند. برخي از اين ميكروارگانيسمها مي توانند بالقوه و بالفعل سلامتي شناگران را مورد تهديد قرار دهند. بسياري از اين مخاطرات را مي توان با اعمال گندزدايي موثر و مناسب از بين برد و در اين راستا تا كنون از كلرو تركيبات آن در گندزدايي استخر استفاده شده است. بايد توجه داشت كه مقالات و انتشارات اخير، بر توليد تركيبات جانبي ناشي از گندزدايي با كلر و اثرات سوء آن تاكيد دارد. به منظور رفع مشكلات بهداشتي ناشي ازكلر و تركيبات جانبي آن، استفاده از مواد و تركيبات گندزداي جايگزين نظير پراكسيد هيدروژن مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیقی که به منظور بررسی تاثیر نانوسیل بر میکروارگانیسمهای شاخص در گندزدایی استخرها انجام شده بود مشخص گردید که نانوسیل بطور موثر در دوز باقيمانده 20 ميلي گرم در ليتر قادر به تامين رهنمودهاي ميكروبي ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني مي باشد.