مصارف نانوسیل در بهداشت میوه و سبزیجات

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در بهداشت میوه و سبزیجات

در سال های اخیر به دلیل رشد فزاینده در شیوع انواع مسمومیت ها و بیماری های عفونی گوارشی ناشی از مصرف میوه وسبزیجات خام، توجه سازمان ها و ارگان های متولی بهداشت عمومی به سمت بهبود روش های متداول شستشو و ضد عفونی میوه وسبزیجات مصرفی خام معطوف گردیده است. بیشترین مسمومیت ها و بیماری های عفونی گوارشی شایع ناشی از آلودگی میوه و سبزیجات به عوامل بیماری زا از قبیل اشرشیا کولی، سالمونلا، شیگلا و غیره می باشد. عوامل میکروبی آلوده کننده سطح میوه و سبزیجات تمایل بالایی برای نفوذ و جایگزین شدن در منافذ، فرورفتگی ها، شکاف ها و خراش های سطحی موجود در سطح میوه وسبزیجات دارند که باعث عدم تماس ضدعفونی کننده با آن ها می شود. در طی فرآیند فرآوری و بسته بندی میوه و سبزیجات احتمال نفوذ باکتری های آلوده کننده سطح این محصولات به بافت های داخلی آن ها وجود دارد. زمانی که میوه و سبزیجات گرم در طی فرآیندهای فوق الذکر در درون آب خنک غوطه ور می شوند، منقبض شده و در نتیجه فشار منفی با خلاء در حفرات داخلی میوه و سبزیجات ایجاد می گردد که در نهایت باعث می شود آب و میکروارگانیسم های ساکن در سطح این محصولات از طریق منافذ، خراش ها و شکاف های موجود در سطح آن ها به بافت های داخلی تر نفوذ نمایند. بنابر این استفاده از ترکیبات موثر جهت ضدعفونی میوه و سبزیجات ضروری می باشد. یکی از موثرترین ترکیبات جدید ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات پراکسید هیدروژن می باشد که آزمایشات متعددی جهت تایید اثربخشی ضد میکروبی آن بر روی این محصولات انجام شده است که بیانگر موثر بودن آن بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم های آلوده کننده میوه و سبزی می باشد. پراکسید هیدروژن هیچ گونه باقیمانده ای بر روی میوه و سبزیجات بر جای نمی گذارد و به سرعت توسط آنزیم کاتالاز موجود در میوه و سبزیجات به آب و اکسیژن تجزیه گردیده و باعث حفظ طراوت و شادابی این محصولات می گردد.