مکانیسم اثر نانوسیل

مکانیسم اثر نانوسیل


ترکيب اصلی نانوسيل شامل پراکسيدهيدروژن (H2O2) و به ميزان جزئی يون نقره (Ag+) است. پراکسيدهيدروژن دارای اثر ضد ميکروبی بسيار وسيعی می باشد که حضور يون نقره در مقادير کم علاوه بر داشتن نقش کاتاليزور، اثر طولانی مدت و پايداری پراکسيدهيدروژن را تضمين می نمايد. اثر ضد باکتريايی يون نقره نيز به دليل ايجاد پيوندهای کووالانت بسيار محکم با پروتئين های باکتريايی می باشد که منجر به رسوب پروتئين ها و در نتيجه غيرفعال شدن باکتريها می گردد. اين دو ترکيب در کنار يکديگر اثر سينرژيست نيز نشان می دهند نانوسيل بر خلاف ساير ضدعفونی کننده های ديگر قادر به از بين بردن بيوفيلم ها می باشد. بدين ترتيب که توانايی از بين بردن باکتريها و ويروسهايی که توسط يک غشاء پليمری محافظت شده و بيوفيلم ناميده می شوند را دارد. اکسيژن آزاد شده از پراکسيدهيدروژن، غشاء محافظت کننده را تخريب کرده و نانوسيل را قادر به نفوذ به داخل آن و از بين بردن ميکروارگانيسم ها می نمايد. نانوسيل فاقد اثرات مضر برای محيط زيست است، زيرا جزء اصلی آن که پراکسيدهيدروژن است به آب و اکسيژن که آلوده کننده محيط زيست نمی باشند تجزيه مي گردد.