مقدار نانوسیل مکسی کلین مورد نیاز جهت ضد عفونی آب استخر های شنا

مقالات نانوسیل

مقدار نانوسیل مکسی کلین مورد نیاز 
  
جهت ضد عفونی آب استخر های شنا
عواملی که به طور قابل توجه میزان نانوسیل مصرفی مورد نیاز را افزایش می دهند شامل: وجود PH قلیایی ، رشد آلگها و تعداد زیاد شناگران می باشد

جهت تامین مقدار دزهای ذکر شده در جدول مطابق فرمول زیر میتوان عمل نمود:
حجم اولیه مورد نیاز نانوسیل ( بر حسب لیتر) : A*B/1000
حجم ثانویه مورد نیاز نانوسیل ( بر حسب لیتر) : (A-C)*B/1000

A : دز اولیه توصیه شده نانوسیل
B : حجم استخر شنا بر حسب متر مکعب
C : دز ثانویه توصیه شده نانوسیل
زمان مناسب برای اضافه نمودن دوز ثانویه نانوسیل،هنگام کاهش غلظت محلول نانوسیل در آب به کمتر از 20 PPM می باشد
دز اولیه و ثانویه مورد نیاز نانوسیل در انواع استخرها به شرح ذیل می باشد: