مصارف نانوسیل در کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی گوشت

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی گوشت

لاشه طیور کشتار شده همواره دارای درصد آلودگی بالایی بوده اند و می توانند عوامل بیماریزای مختلفی را به مصرف کنندگان که در واقع خود ما هستیم منتقل نمایند. از آنجایی که طیور یکی از مهمترین بخش ها در سبد غذایی هر خانواده است مسئله ضدعفونی کردن و کاهش بار میکروبی لاشه طیور قطعه و بسته بندی شده در کشتارگاه ها نیز اهمیت مضاعفی پیدا می کند و محققان همواره به دنبال یافتن راه ها و موادی جدید برای کاهش بار میکروبی لاشه طیور قبل از بسته بندی بوده اند و تحقیقات و مواد زیادی نیز در این راه آزمایش شده اند که برخی از آنهادر درجات مختلف در کاهش بار میکروبی لاشه موفق عمل کرده اند مانند پراکسید هیدروژن که به عنوان یک ضدعفونی کننده می‎تواند در کاهش معنی دار بار میکروبی لاشه نقش به سزایی را ایفا کند و طی آزمایشات و تحقیقات مختلفی که در مورد تاثیر این ماده در ضدعفونی لاشه طیور انجام گرفته است نتایج بسیار مطلوب و معنی داری حاصل شده است.